Általános szerződési feltételek

Az alábbi dokumentum a T&T Sport Kft. Webáruházában történő vásárlás jogi feltételeit , és szabályait tartalmazza a Megrendelő és Eladó között. Ön megrendelésének T&T Sport Kft általi jóváhagyásával a jogszabályok szerint távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az alábbi szerződési feltételeket Ön elfogadja, mellyel Ön és a T&T Sort Kft. között az alábbi feltételek szerinti szerződéses jogviszony jön létre, ezért kérjük és javasoljuk, hogy Webáruház útján történő rendelésének, vásárlásának véglegesítése előtt feltétlenül OLVASSA EL jelen ÁSZF szabályzatunkat!

1. Általános rendelkezések

A headbike.hu Webáruház (a továbbiakban headbike.hu) a T&T Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Csillaghegyi út 36., cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-260295, adószám: 10797754-2-41, bankszámla szám: HU14-10300002-51700080-26404885 (swift kód: MKKB HU HB), képviseli: Tóth Etre) (a továbbiakban tandtsport) internetes áruháza, melyben sport termékeket kínál eladásra.

A headbike.hu-n keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés (adásvételi jogügylet) jön létre a tandtsport mint Eladó és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég (továbbiakban Megrendelő, vagy Vásárló) között. A Megrendelő a rendelése adatait valamint a Webáruházunk útján történő rendeléssel kapcsolatos szerződési feltételeket a Rendelés összesítő oldalon a Megrendelés gomb megnyomásával elfogadja , azaz magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A tandtsport kijelenti, hogy az elektronikus úton történő értékesítéshez a jogszabályban előírt feltételekkel és szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés ( adásvételi jogügylet) a tandtsport, mint Eladó, és a megrendelő, mint Vevő között jön létre. A tandtsport csak a headbike.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes webáruházon keresztül leadott rendelésekért felel, tekinti azt magára nézve joghatályosnak.

A megrendelő a Megrendelés véglegesítés cím aloldalon található adatlap kitöltésével adja meg a kívánt vásárlási ügyletének az adatait. A tandtsport ezeknek a Megrendelő által megadott adatok alapján, annak megfelelően kell teljesítse a megrendelést és állítja ki annak alapján a számlát. A Megrendelő által megadott, bármely okból hibás ( pontatlan, félreértelmezett vagy hamis stb.) adatok megadásából eredő károkért mindennemű felelősség a megrendelőt terheli, azaz az ilyen esetekből eredő felelőőség kizárólag a Megrendelőt terheli, mely rendelkezésre a jogügylet létrehozásakor a Megrendelő kifejezetten figyelemmel volt. A tandtsport a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni, mely esetben a tandtsport jogosult a megrendelést visszautasítani, a megrendelést nem teljesíteni, mely esetben felelősség a tandtsport kft-t nem terheli.

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek kétséget kizáróan, feltétlenül szükségesek a szakszerű rendelés és szakszerű kiszolgálás, azaz a távollévők közötti adásvételi ügylet szakszerű lebonyolításához, ezzel a jogügylet teljesítéséhez. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez, vagy kiszállításához szükségesek, vagy jogszabályi előírások alapján ezen adatok valamely hatóság kérése esetén részére kiadásra kell kerüljön.

3. Árak

A termékek mellett feltüntetett ár a termék ára, amely tartalmazza az Áfát, de nem tartalmazza a szállítási költségeket. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik a Megrendelő és Eladó közötti adásvételi ügyletben érintett termék végleges árává amennyiben az alábbiakban jelzett körülmények hiánytalanul és pontosan beállnak a felek között, azaz: ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit előírásszerűen szabályosan elvégzi, és a rendelését jóváhagyja, továbbá a szabályosan leadott rendelése a tandtsport részéről feldolgozásra kerül olyan módon, hogy erről az Eladó elektronikus úton tájékoztatja a Megrendelőt. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyás időpontjában a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a végleges módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Szállítási árak a fizetési mód függvényében:

A megrendelt termékeket a GLS/MPL futárszolgálattal szállítjuk házhoz az ország egész területén. (A házhozszállítási díjak az Áfa összegét tartalmazzák.)

30.000 Ft értékig        GLS - 990 Ft, mely a Megrendelőt terheli

30.000 Ft értékig        MPL - 2290 Ft, mely a Megrendelőt terheli

30.000 Ft felett           ingyenes a Megrendelő számára

Akciós termékek esetében, az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciós áron megrendelt termék nem szállítható, úgy ennek tényéről, - a rendelés feldolgozását követően - az Eladó elektronikus úton tájékoztatja a Megrendelőt. Az akciós termék kifogyása esetén a Megrendelő ismételten köteles vásárlási szándékát megerősíteni a tandtsport felé a megrendelt további áruk esetében is, mely megerősítés hiányában adásvételi ügylet nem jön létre felek között. Fenti esetben a tandtsport kft-t semminemű felelősség nem terheli.

4. tandtsport felelősségvállalása

A tandtsport vállalja, hogy a szerződési feltételekben leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.  Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi, és jogcselekményeit fentieknek eleget téve teszi meg.

5. A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződés rendelkezéseit elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, azaz az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti az tandtsport számára.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés feldolgozását követő visszaigazolással lép hatályba, amikor erről az Eladó elektronikus úton tájékoztatja a Megrendelőt, és a megrendelés teljesülésével, a termék(ek) árának megfizetésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A megrendelőt terhelő fizetés az eladói számlán való jóváírással teljesül.

A tandtsport rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása (vagy futárnak történő átadása) előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az info@headbike.hu e-mail címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt az tandtsport visszajelezte. A visszajelzés nélküli elállás abban az esetben érvényes, ha az elállás elküldéséről a Megrendelő hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy az a megrendelt termék feladását megelőző időpontra vonatkozik.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállás gyakorlásának feltétele, hogy az elállási nyilatkozat közlésével egyidejűleg a Vevő köteles az árút sérülés és hibamentesen visszaszolgáltatni a tandtsport kft-nek Ebben az esetben a tandtsport köteles az áru ellenértékét a sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék(ek) visszavételét követő legkésőbb 30 napon belül kamatmentesen visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a Megrendelő viseli.

A biztonságos üzletmenet és a visszaélések elkerülése érdekében a tandtsport fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételekhez kötve (pl. előzetes fizetés), vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a vásárlási szerződésbe foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak a tandtsport-nek.

Ealdó és Vevő az elektronikus úton létrehozott jogügyletükre a jelen ÁSZF rendelkezéseket kötelezőnek ismerik el.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződés letölthető PDF formátumban is.